Kuiz Kelab Bahasa Melayu Menengah Siri 03/0621

RM31

Terbuka kepada pelajar 16 hingga 19 tahun sahaja. Hanya peserta berdaftar sahaja layak untuk menyertai Peraduan Kuiz Kelab Bahasa Melayu Menengah. Setelah membuat bayaran, sila ke ruangan ‘Order’ didalam ‘My Account’ dan tekan link ‘Download’ untuk memulakan kuiz.

Untuk Pembelian dan Pembayaran Secara Pukal
Pihak Sekolah/Guru/Individu boleh membayar yuran penyertaan kuiz secara pukal dengan menekan kuantiti kuiz yang hendak disertai.
Pihak Sekolah/Guru/Individu perlu menghantar senarai nama peserta ke email quiz@mynilam-oxford.com
Para peserta perlu mendaftar di pautan My account – https://mynilam-oxford.com/my-account/ secara individu dengan menggunakan email masing-masing.
Email pemberitahuan dan keputusan kuiz akan di hantar ke email Sekolah/Guru/Individu dan peserta.

Open for student age 16 to 18 years old. Only registered user eligible to participate in Kuiz Kelab Bahasa Melayu Menengah contest. After successful payment transaction, please go to ‘Order’ in ‘My Account’ page and click the ‘Download’ link to start the quiz.

Bulk Order and Payment
School/Teacher/Individual can make a registration fee payment on bulk order by adding the order quantity.
School/Teacher/Individual have to send the participant name and email address to quiz@mynilam-oxford.com.
Participant have to register as individual with their own email at My account link – https://mynilam-oxford.com/my-account/
Notification email and quiz result will be send to School/Teacher/Individual and participant email.

Out of stock

Categories: ,

QUIZ LINK

 • Peraduan Kuiz Kelab Bahasa Melayu Menengah hanya terbuka kepada peserta berdaftar sahaja
 • Kuiz ini mempunyai 75 soalan yang perlu dijawab dalam masa 75 minit (4500 saat)
 • Pemenang ditentukan berdasarkan markah tertinggi dan masa terpantas
 • Peserta hanya mempunyai satu (1) kali penyertaan sahaja
 • Peserta bebas menjawab soalan lain dahulu tanpa mengikut turutan dan juga menukar jawapan
 • Peserta tidak boleh menarik balik penyertaan setelah menekan butang ‘Finish’
 • Penganjur tidak bertanggung-jawab atas kehilangan penyertaan, kelewatan, penyertaan tidak lengkap atau tidak dihantar kerana kerosakan komputer peserta atau apa-apa kesilapan teknikal yang bukan dibawah kawalannya.
 • Dengan menyertai peraduan ini, para peserta bersetuju mematuhi peraturan dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur.
 • Keputusan akhir penganjur adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan.
 • Penganjur berhak untuk melanjutkan, membatalkan, menamatkan atau menggantung pertandingan atas apa jua sebab, tanpa notis terlebih dahulu. Penyambungan, pembatalan, penamatan atau penggantungan peraduan oleh Penganjur tidak melayakkan para peserta untuk apa-apa tuntutan atau pampasan terhadap pihak penganjur.
 • Pemenang akan dihubungi dan dimaklumkan oleh Penganjur melalui maklumat yang terdapat di borang pendaftaran mynilam-oxford.com.
 • Kuiz ini dianjurkan oleh Nilam Waja Sdn Bhd
 • Individu dari golongan berikut tidak layak menyertai pertandingan kuiz ini: Kakitangan Pihak Penganjur (termasuk syarikat bersekutu dan berkaitannya) dan ahli keluarga mereka yang terdekat (anak, ibu-bapa, adik-beradik, termasuk suami / isteri)